_

واحد کنترل کیفی

_

واحد رنگ‌کاری اتوماتیک

_

واحد طراحی و کنترل پروژه

_

واحد تزریق پلاستیک و برش

_

واحد تزریق پلاستیک و برش

_

واحد تزریق پلاستیک و برش

_

واحد کنترل کیفی

_

واحد آبکاری

_

واحد انبارداری

_

واحد آزمایشگاه