مسئولیت اجتماعی در مددرویان

مددرویان به دور از هر شعار دیگری، می‌داند که یکی از ارکان اساسی آرامش جامعه، مسائل اقتصادی و در راس آن اشتغال است.

از این رو یکی از اهداف اصلی شرکت صنعتی مددرویان، اشتغال‌زایی از طریق افزایش تولید ونفوذ به بازارهای جهانی است.

در تلاشیم تا هرساله با افزایش تولید، فضای بیشتری برای استخدام و اشتغال‌زایی فراهم کنیم.

بدیهی‌ است برای رسیدن به این اهداف، باید رضایت کارمندان خود را فراهیم کنیم. در همین راستا مددرویان برای رشد معنوی و افزایش مهارت‌ سرمایه‌های انسانی خود، با کمک واحد منابع انسانی سازمان برنامه بلندمدتی دارد.